Adatkezelési Tájékoztató


 1. BEVEZETÉS
  1. A szolgáltató / adatkezelő a weboldal működtetése során, az oldalon regisztrált személyek adatait kezeli abból a célból, hogy részükre megfelelő szolgáltatást nyújthasson.
  2. A szolgáltató teljes mértékben meg kíván felelni a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak, különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében foglaltaknak.
  3. Ez az adatkezelési tájékoztató a természetes személyek személyes adatai védelméről és az adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete alapján készült, figyelemmel a 2011. évi CXII. törvény tartalmára, amely az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szól.
 2. SZOLGÁLTATÓ, ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE ÉS ELÉRHETŐSÉGEI
  Név: Chrome Ball Bt.
  Székhely és postázási cím: 9023 Győr, Tihanyi Árpád u. 55/b.
  Adószám: 22219677-1-08
  Cégjegyzékszám: 08-06-012781
  Számlaszám: OTP BANK 11705998-21272224
  Telefonszám: +36 96 519 834
  E-mail cím: adrian@apper.hu
  Weboldal: https://apper.hu
  Az adatkezelési tájékoztató elérhetősége: https://apper.hu/adatkezelesei-tajekoztato
 3. A GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) AZ EURÓPAI UNIÓ ADATVÉDELMI RENDELETÉNEK FOGALMAI
  1. adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
  2. személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
  3. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
  4. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
  5. az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
  6. az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;
  7. álnevesítés: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;
  8. adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;
  9. nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;
  10. címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
  11. harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.
  12. profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;
  13. genetikai adat: egy természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai jellemzőire vonatkozó minden olyan személyes adat, amely az adott személy fiziológiájára vagy egészségi állapotára vonatkozó egyedi információt hordoz, és amely elsősorban az említett természetes személyből vett biológiai minta elemzéséből ered;
  14. biometrikus adat: egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó minden olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, ilyen például az arckép vagy a daktiloszkópiai adat;
  15. egészségügyi adat: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról;
  16. vállalkozás: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő társaságokat és egyesületeket is;
  17. felügyeleti hatóság: egy tagállam által a Rendelet rendelkezéseinek megfelelően létrehozott független közhatalmi szerv, Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: NAIH);
  18. az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás: az (EU) 2015/1535 európai parlamenti és tanácsi irányelv 1. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében vett szolgáltatás;
 4. AZ ADATKEZELÉS IRÁNYELVEI
  Az adatkezelő kijelenti, hogy jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint végzi a személyes adatok kezelését és betartja a vonatkozó jogszabályok előírásait, különös figyelemmel az alábbiakra:
  1. A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végzi.
  2. Az Adatkezelő a jóhiszeműség és a tisztesség követelményeinek megfelelően, az érintettekkel együttműködve köteles eljárni. A szolgáltató / adatkezelő a jogait és kötelezettségeit rendeltetésüknek megfelelően köteles gyakorolni, illetőleg teljesíteni.
  3. A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet.
  4. A személyes adatok kezelésének célja megfelelő és releváns legyen, és csak a szükséges mértékű lehet.
  5. Az adatkezelést az Érintettek számára átlátható módon kell végezni, így átláthatónak kell lennie számukra, hogy a rájuk vonatkozó személyes adataikat hogyan gyűjtik, kezelik, használják fel, azokba hogyan tekintenek bele.
  6. A személyes adatoknak pontosnak és naprakésznek kell lenniük. A pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölni kell.
  7. A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, hogy az érintettek azonosítását csak szükséges ideig tegye lehetővé. A személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, ha a tárolás közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történik.
  8. A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.
  9. Az adatvédelem elveit minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ esetében alkalmazni kell.
 5. AZ ADATKEZELÉS CÉLJAI
  Az adatkezelés célja, hogy a szolgáltató / adatkezelő a weboldal és a szolgáltatásának működtetése során az oldalon regisztrált jogi és természetes személyek részére megfelelő többletszolgáltatást nyújthasson. Az érintett személy amennyiben használni kívánja a kötelező regisztrációhoz kötött szolgáltatás nyújtotta előnyöket, azaz igénybe kívánja venni a weboldal ez irányú szolgáltatását, úgy szükséges a kért személyes adatok megadása. Az érintett személy nem köteles személyes adatokat megadni, az adatszolgáltatás elmaradása számára semmilyen hátrányos következménnyel nem jár. A weboldal egyes funkcióinak igénybe vétele azonban regisztráció nélkül nem lehetséges. A szolgáltató / adatkezelő a következő esetekben kezeli az érintett személy adatait:
  1. Weboldal használata: A weboldal használatához, a felhasználói élmény növeléséhez sütiket használunk. A sütik ismertetését, leírását, és a weboldalhoz, valamint egyéb szolgáltatásainkhoz használt sütik részletes leírása a 6-os pontban található. Az adatkezelés célja többletszolgáltatás nyújtása. Az adatkezelés időtartama. Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig történik. Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és alkalmazottai. Az adatok tárolási módja: elektronikus. A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben a weboldalunkon megadott elérhetőségi lehetőségeken.
  2. Regisztráció: Az adatkezelés célja többletszolgáltatás nyújtása és kapcsolatfelvétel. Az adatkezelés időtartama. Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig történik. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg. Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és alkalmazottai. Az adatok tárolási módja: elektronikus. A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken. A személyes adatok megadása feltétlenül szükséges az adatbázisokban történő azonosítás és a kapcsolattartás miatt. A pontos cégnév és cím a számlázáshoz szükséges, amely jogszabályi kötelezettség. A kezelt adatok és kezelésük konkrét célja:
   1. Név: Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.
   2. Cégnév: Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.
   3. Cím: Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.
   4. E-mail: Azonosítás, kapcsolattartás.
   5. Telefon: Azonosítás, kapcsolattartás.
   6. Regisztráció időpontja: Technikai információs művelet.
   7. IP cím: Technikai információs művelet.
   A felhasználó adatkezelési hozzájárulását a weboldalon található és kifejezetten erre szolgáló üres checkbox szándékos kipipálásával teheti meg. Ön, mint érintett személy tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, e tekintetben a jelen adatkezelési tájékoztató, valamint a tájékoztatóban imertetett jogszabályok szerinti eljáráshoz jogosult.
  3. Megrendelés leadása: Az adatkezelés célja többletszolgáltatás nyújtása, kapcsolatfelvétel, visszaigazoló e-mail küldése. Az Ön megrendelését csak akkor tudjuk teljesíteni, ha megadja kapcsolattartási és számlázási adatait, amelyek feltétlenül szükségesek a kapcsolattartás és számlázás miatt. A adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása. Számlázás esetén az adatkezelés jogszabályi előíráson alapul. Az adatkezelésben érintettek köre a weboldal regisztrációs felhasználói. Az adatkezelés időtartama. Az adatkezelés jogszabályi előírás, illetve a hozzájárulás visszavonásáig történik. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg. Ön bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez történő hozzájárulását a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. A számlázási adatok törlése jogszabályi előírás szerint történhet meg. Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és alkalmazottai. Az adatok tárolási módja: elektronikus. A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken. A kezelt adatok és kezelésük konkrét célja:
   1. Név: Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.
   2. Cégnév: Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.
   3. Cím: Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.
   4. E-mail: Azonosítás, kapcsolattartás.
   5. Telefon: Azonosítás, kapcsolattartás.
   6. Rendelt termék adatai: A termék azonosítása.
   7. Megrendelés időpontja: Technikai információs művelet.
   8. IP cím: Technikai információs művelet.
   A felhasználó adatkezelési hozzájárulását a weboldalon található és kifejezetten erre szolgáló üres checkbox szándékos kipipálásával teheti meg. Az érintett személy tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, e tekintetben a fentebb részletezett adatkezelési információk és ezen tájékoztató, valamint a tájékoztatóban ismertetett jogszabályok szerinti eljáráshoz jogosult.
  4. Partnerprogram: Partnerprogramunkban csak már regisztrált felhasználó vehet részt. A partnerprogramban részvételhez és annak rendeltetésszerű használatához nem szükséges a regisztrációnál megadott adatokon felül több személyes adat megadása. A partnerprogramban annak működéséhez tároljuk és kezeljük a Partner jutalék egyenlegét, valamint jutalékainak és kifizetésének dátum és mennyiség adatait. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását az érintett személy bármikor visszavonhatja szolgáltató /adatkezelő e-mail címre küldött levélben. Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg. Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és alkalmazottai. Az adatok tárolási módja: elektronikus. A kezelt adatok és kezelésük konkrét célja:
   1. Kifizetett jutalék: Archiválás, számlázás.
   2. Függőben lévő jutalék: Archiválás, számlázás.
   3. Összesített jutalék: Archiválás, számlázás.
   4. Kifizetések időpontjai: Archiválás, számlázás.
   5. Jutalékjóváírások időpontjai: Archiválás, számlázás.
  5. Mobilalkalmazás: A mobilalkalmazások használatához, a felhasználói élmény növeléséhez sütiket használunk. A sütik ismertetése részletes leírása a 6-os pontban található. A mobilalkalmazás szerkesztőjének (Apper Felhasználó és/vagy Vásárló) lehetősége van az alkalmazás letöltőitől regisztrációt kérni, illetve üzenetküldő űrlapon személyes adatokat bekérni. Az adatok megadása előtt a felhasználó kifejezett hozzájárulását kell, hogy adja az adatai tárolásához és kezeléséhez. Ezt a hozzájárulást az adatok megadásakor egy jelölőnégyzet segítségével tudja megadni. Az adatkezelés időtartama. Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig történik. Az adatkezeléshez történő hozzájárulást a felhasználó bármikor visszavonhatja a Felhasználó és/vagy Vásárló számára küldött levélben, telefonon, valamint a Szolgáltató bármelyik elérhetősége küldött kéréssel. Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg. Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és alkalmazottai, valamint a mobilalkalmazás szerkesztője (Felhasználó és/vagy Vásárló). Az adatok tárolási módja: elektronikus. A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető a mobilalkalmazás szerkesztője, vagy jelen weboldal kezelője felé küldött e-mailben, telefonon vagy levélben. A kezelt adatok és kezelésük konkrét célja:
   1. A mobilalkalmazás szerkesztője által bekért adatok: Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.
   2. Sütik: Azonosítás, technikai információs művelet, felhasználói élmény növelés (részletes lista a 6-os pontban).
   A mobilalkalmazás felhasználója adatkezelési hozzájárulását a kifejezetten erre szolgáló üres checkbox szándékos kipipálásával teheti meg. Ön, mint érintett személy tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, e tekintetben a jelen adatkezelési tájékoztató, valamint a tájékoztatóban imertetett jogszabályok szerinti eljáráshoz jogosult. Az adatkezelés célja többletszolgáltatás nyújtása. Az adatkezelés időtartama. Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig történik. Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és alkalmazottai. Az adatok tárolási módja: elektronikus. A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben a weboldalunkon megadott elérhetőségi lehetőségeken.
  6. Számlakiállítás: Az adatkezelés célja a szolgáltatás díjának kiegyenlítéséhez szükséges számla kiállítása és annak eljuttatása a címzetthez. Az adatkezelés jogalapja jogszabályon alapuló kötelező adatkezelés. Az adatkezelésben érintettek köre a szolgáltató előfizetői, vásárlói, megrendelői és partnerei. Az adatkezelés jogszabályi előírás, illetve a hozzájárulás visszavonásáig történik. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását az érintett személy bármikor visszavonhatja és/vagy kérheti az adatok módosítását a szolgáltató /adatkezelő e-mail címre küldött levélben. Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg. A számlázási adatok törlése jogszabályi előírás szerint történhet meg. Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és alkalmazottai. Az adatok tárolási módja: elektronikus. A kezelt adatok és kezelésük konkrét célja:
   1. Név: Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.
   2. Cégnév: Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.
   3. Cím: Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.
   4. E-mail: Azonosítás, kapcsolattartás.
   5. Telefonszám: Azonosítás, kapcsolattartás.
   6. Adószám / adóazonosító: A vevő azonosítása.
   7. Számlaadatok: A számla azonosítása.
   8. Számlakiállítás időpontja: Technikai információs művelet.
   A felhasználó adatkezelési hozzájárulását a weboldalon található és kifejezetten erre szolgáló üres checkbox szándékos kipipálásával teheti meg. Az érintett személy tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, e tekintetben a fentebb részletezett adatkezelési információk és ezen tájékoztató, valamint a tájékoztatóban ismertetett jogszabályok szerinti eljáráshoz jogosult.
  7. E-mail: A weboldalunkkon és egyéb felületeinken feltüntetett e-mail címeinken ön felveheti velünk a kapcsolatot. Kapcsolatfelvétel esetén az e-mail címe birtokába jutunk, illetve bizonyos egyéb esetekben (például információ kérés, terméktámogatás kérése, szolgáltatás megrendelése, stb.) az ön által megadott egyéb adatokat (például név, cégnév, telefonszám, stb.) is tartalmazhat levele. Ezeknek a tárolása részünkről személyes adatkezelésnek minősül. Az érintett személyes adatokat levelező programunkban tároljuk amíg azok kezelése vagy archiválása indokolt, de csak addig az időpontig ameddig ön közzétett elérhetőségeink bármelyikén nem kéri ezen személyes adatokat tartalmazó levelek végleges törlését. Amennyiben e-mailt küld részünkre, elfogadja a személyes adatkezelésre vonatkozó irányelveinket. Az adatok tárolási módja: elektronikus. A kezelt adatok és kezelésük konkrét célja: Többletszolgáltatás nyújtása és kapcsolatfelvétel. A regisztrációs adatkezelés jogalapja: Az Ön hozzájárulása.
  8. Google Analytics: A szolgáltató /adatkezelő ezen a honlapon, használja integrálta Google Analytics szolgáltatás összetevőit, ami egy internetes adatelemző, analitikai szolgáltatás, fő funkciója a webhelyek látogatói viselkedésével kapcsolatos adatok gyűjtése és elemzése, valamint, hogy elemezze a webhely forgalmat. A szolgáltatás belső cookie-k (sütik) segítségével összegyűjti többek között az olyan adatokat a honlapon, ahonnan egy személy átkattintott (az úgynevezett hivatkozó), mely al-oldalakat látogatott meg, vagy milyen gyakran és milyen időtartamra nézett meg egy-egy aloldalt. A cookie-k engedélyezésével az érintett lehetővé teszi a Google számára, hogy elemezze a weblap használatát és a weboldal felkeresése során az érintett látogató rendszerének internetes böngészője automatikusan elküldi adatait a Google Analytics összetevőnek. A webanalitika elsősorban egy weboldal optimalizálására használható és az internetes reklámozás költség-haszon elemzésének elvégzése érdekében. A Google Analytics szoláltatás üzemeltetője a Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Egyesült Államok. Az analitika működése során a Google vállalat tudomást szerezhez személyes adatokról, például az érintett IP-címéről, hozzáférési időről, a hozzáférés helyéről, valamint az érintett webhely látogatásának gyakoriságáról. Ezek az adatok az érintett minden látogatása során továbbítódnak a Google Amerikai Egyesült Államokban lévő szervereire. A Google az eljárás során összegyűjtött személyes adatokat harmadik feleknek továbbíthatja. Az érintett bármikor megakadályozhatja és tilthatja a cookie-k használatát a honlapon az internetes böngésző megfelelő beállításával. A használt internetböngésző ilyen módosítása azt is megakadályozza, hogy a Google Analytics ellássa funkcióját és cookie-t mentsen el az érintett rendszerére. Ugyanígy a már elmentett cookie-kat is bármikor törölheti az érintett. A coocie törtéséhez és mentésük megakadályozásához a Google biztosít eszközt, amely a követkető címről ingyenesen letölthető: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout További információk és a Google vonatkozó adatvédelmi rendelkezései elérhetőek a következő webcímeken: https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy https://www.google.com/analytics/terms/hu.html és https://www.google.com/analytics
  9. Remarketing: A szolgáltató / adatkezelő weboldalain a Google és a Facebook adatokat gyűjthet a felhasználóról, hogy annak tevékenységei alapján releváns hirdetéseket jeleníthessen meg az említett szolgáltatók hirdetési rendszerein keresztül. A Google és a Facebook sütik, azaz cookie-k és az adott szolgáltatóknál regisztrált fiók alapján jeleníthetnek meg ilyen típusú hirdetéseket. A sütik, azaz a Cookie-k a böngészőben történő letiltással, valamint a következő webcímeken keresztül beállítható funkciókkal letilthatóak: A Google hirdetések esetén: https://adssettings.google.com/authenticated A Facebook hirdetések esetén: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen A fentiekhez kapcsolódóan a Google adatvédelmi tájékoztatója a https://policies.google.com/privacy?hl=hu webcímen, míg a Facebook adatvédelmi tájékoztatja a https://www.facebook.com/about/privacy/ webcímen érhető el.
 6. SÜTIK
  1. A sütik (eredeti néven cookie) olyan fájlok amelyeket az ön által meglátogatott weboldalak helyeznek el az ön számítógépén, ezzel segítve az adott weboldal és szolgáltatás működését, növelik a felhasználói élményt.
  2. Szolgáltatásaink megfelelő működéséhez mi is sütiket, adatfájlokat helyeznünk el látogatóink számítógépén. A weboldal látogatója a honlapra érkezve az oldal alsó sávjában süti tájékoztatót láthat, amely tájékoztatást ad a süti alkalmazás tényéről, valamint az alkalmazott sütiket kategóriákba sorolja, melyekből jelölőnégyzetek segítségével, lehetőséget kap azok elfogadására vagy visszautasítására. Ezek a beállítások a felhasználó számára később is módosíthatóak.
  3. A sütik letöltését ön a böngészőjében letilthatja, illetve a már letöltött sütiket törölheti. A tiltást követően sem a mi weboldalunk, sem más honlapok nem lesznek képesek sütiket menteni az ön a gépére. A sütik tiltásának és törlésének tudnivalóiért nyissa meg böngészőjének sütk menüpontját, vagy olvassa el a böngészője súgóját, illetve kérjen támogatást annak gyártójáról.
  4. Sütik részletes listája:

   Az alábbi sütik nem tárolnak és közvetítenek semmilyen személyes, vagy személy beazonosítására alkalmas adatot, így a weboldal minden látogatója számára automatikusan beállításra kerülnek vagy kerülhetnek. A személyes adatokat nem tároló/közvetítő sütik beállításához nincs szükség jogalapra.

   1. Szükséges sütik
    A szükséges sütik segítenek abban, hogy a webhely használható legyen, mivel lehetővé teszik az alapvető funkciókat, például az oldalnavigációt és a webhely biztonságos területeinek elérését. A weboldal nem tud megfelelően működni ezen sütik nélkül.

    Név Szolgáltató Funkció Adatkezelés célja Élettartam Típus
    apper_session Apper PHP munkamenet azonosító. A felhasználó munkamenetének megfelelő kezelésére szolgál. A felhasználó egyedi azonosításához szükséges süti Munkamenet HTTP Cookie
    XSRF-TOKEN Apper Segít megelőzni a webhelyek közötti kéréshamisításos (Cross-Site Request Forgery (CSRF)) támadásokat. Munkamenet HTTP Cookie
    referral Apper A Partnerprogramunkban rész vevő Partnereink ajánlásainak azonosítására. Az ajánló partner egyedi azonosításához szükséges süti 1 év HTTP Cookie
    time_zone Apper Bejelentkezett felhasználók érvényes időzónájának tárolására. Felhasználói adatok anonim rögzítése (működéshez szükséges süti) Munkamenet HTTP Cookie
   2. Statisztikai célra használt sütik
    A statisztikai sütik segítenek a webhelytulajdonosoknak megérteni, hogy a látogatók hogyan lépnek kapcsolatba a webhelyekkel, anonim módon gyűjtve és jelentve információkat.

    Név Szolgáltató Funkció Adatkezelés célja Élettartam Típus
    _dlt QuantCast A munkamenet egyedi azonosítóját állítja be. Ez lehetővé teszi a webhely számára, hogy statisztikai célból adatokat szerezzen a látogatók viselkedéséről. Forgalmi adatok rögzítése (statisztikai adatokat gyűjtő süti). Munkamenet HTTP Cookie
    __qca QuantCast Adatokat gyűjt a felhasználó webhelylátogatásairól, például a látogatások számáról, a webhelyen eltöltött átlagos időről és arról, hogy mely oldalakat töltötték be, hogy jelentések készülhessenek a webhely tartalmának optimalizálása érdekében. Forgalmi adatok rögzítése (statisztikai adatokat gyűjtő süti). 390 nap HTTP Cookie
    addtl_consent QuantCast 25 nap HTTP Cookie
    euconsent-v2 QuantCast 25 nap HTTP Cookie
    _ga Google Analytics Google Analytics azonosító Forgalmi adatok rögzítése (statisztikai adatokat gyűjtő süti). 2 év HTTP Cookie
    _gid Google Analytics Google Analytics azonosító Forgalmi adatok rögzítése (statisztikai adatokat gyűjtő süti). 24 óra HTTP Cookie
    _gat Google Analytics Google Analytics azonosító Forgalmi adatok rögzítése (statisztikai adatokat gyűjtő süti). 24 óra HTTP Cookie
 7. ADATBIZTONSÁG
  1. Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról. Ennek érdekében megteszi a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket mind az informatikai eszközök útján tárolt, mind a hagyományos, papíralapú adathordozókon tárolt adatállományok tekintetében. A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítani kell, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi - közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők. Az Adatkezelő a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben:
   1. a személyes adatok álnevesítését és titkosítását;
   2. a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét;
   3. fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani;
   4. az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.
   A biztonság megfelelő szintjének meghatározásakor kifejezetten figyelembe kell venni az adatkezelésből eredő olyan kockázatokat, amelyek különösen a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítéséből, elvesztéséből, megváltoztatásából, jogosulatlan nyilvánosságra hozatalából vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférésből erednek. Az Adatkezelő intézkedéseket köteles hozni annak biztosítására, hogy az Adatkezelő vagy az adatfeldolgozó irányítása alatt eljáró, a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező természetes személyek kizárólag az Adatkezelő utasításának és a célhozkötöttség elvének megfelelően kezelhessék az említett adatokat. Az Adatkezelő nyilvántartásainak biztosítaniuk kell, hogy az adatokhoz csak célhoz kötötten, csak azon személyek férjenek hozzá, akiknek a feladataik ellátása érdekében erre szükségük van. Az adatbiztonság szabályainak érvényesüléséről az Adatkezelő külön szabályzatok, utasítások, eljárási rendek útján gondoskodik. Az adatbiztonság feltételeinek érvényesítése érdekében gondoskodik az érintett munkatársak megfelelő felkészítéséről.
 8. FONTOS ADATKEZELÉSI INFORMÁCIÓK
  1. Az adatkezelés jogalapja az érintett személy hozzájárulása.
  2. Az adatkezelés időtartama mindig a konkrét szolgáltatási céltól függ, de a szolgáltató / adatkezelő az adatokat haladéktalanul törli, ha az eredetileg kitűzött cél már megvalósult. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását az érintett személy bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. Amennyiben a törlésnek jogszabályi akadálya nincs, ez esetben adatai törlésre kerülnek.
  3. Az érintett személy bármely időpontban visszavonhatja az adatkezelési hozzájárulását, de ez nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
  4. Az érintett személy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen..
  5. Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és alkalmazottai.
  6. Az érintett személy élhet a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogával.
  7. Az érintett személy jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse illetve kiegészítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.
  8. Az érintett személy jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben az adatkezelésnek nincs más jogalapja.
  9. A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben a szolgáltató / adatkezelő fentebb megadott elérhetőségi lehetőségein.
 9. ADATFELDOLGOZÓ / TÁRHELYSZOLGÁLTATÓ
  Név: Symbion Products Kft.
  Székhely és postázási cím: 9086 Töltéstava, Petőfi u. 116/B.
  Adószám: 23310795-2-08
  Telefonszám: +36 20 203 31 56
  E-mail cím: products@symbion.hu
  Weboldal: http://symbion.hu

  Az Ön által megadott adatokat a tárhelyszolgáltató által üzemeltetett szerver tárolja. Az adatokhoz csak a szolgáltató /adatkezelő és munkatársai, valamint a szervert üzemeltető tárhelyszolgáltató / adatkezelő és annak munkatársai férhetnek hozzá. Mindannyian felelősséggel tartoznak az adatok biztonságos kezeléséért.
  1. A tevékenység megnevezése: tárhelyszolgáltatás, szerverszolgáltatás.
  2. Az adatkezelés célja: a weboldal működésének biztosítása.
  3. A kezelt adatok: az érintett által megadott személyes adatok.
  Az adatkezelés időtartama és az adatok törlésének határideje. Az adatkezelés a weboldal működésének végéig, illetve a weboldal működtetője és a tárhelyszolgáltató közötti szerződéses megállapodás szerint. Az érintett személy szükség esetén a tárhelyszolgáltatót megkeresve is kérheti adatai törlését.
  Az adatkezelés jogalapja az érintett személy hozzájárulása, illetve jogszabályon alapuló adatkezelés.
 10. AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGOK
  1. A tájékoztatás kéréshez való jog: Ön a megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet tőlünk, hogy cégünk milyen adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli. Az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.
  2. A helyesbítéshez való jog: Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk hogy valamely adatát módosítsuk. Erről az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül intézkedünk, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.
  3. A törléshez való jog: Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk adatának törlését. Az Ön kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megtesszük, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.
  4. A zároláshoz való jog: Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk adatának zárolását. A zárolás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Az Ön kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megtesszük, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.
  5. A tiltakozáshoz való jog: Ön a megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen. A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgáljuk, annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, és a döntéséről Önt e-mailben tájékoztatjuk.
  6. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség: Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén értesítse cégünket, így lehetőség nyílik arra, hogy rövid időn belül helyreálljon a jogszerű állapot. Az Ön érdekében mindent megteszünk, hogy a vázolt probléma megoldódjon. Amennyiben az Ön megítélése szerint a jogszerű állapot nem állítható helyre, értesítse erről a hatóságot az alábbi elérhetőségeken:
   Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
   Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
   Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
   Telefonszám: +36 (1) 391-1400
   Fax: +36 (1) 391-1410
   E-mail cím: ugyfelszolgalat (kukac) naih.hu
   Weboldal: https://naih.hu
   Koordináták: É 47°30'56''; K 18°59'57''
 11. AZ ADATKEZELÉS ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ JOGSZABÁLYOK
  1. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).
  2. 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.
  3. A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény.
  4. A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet.
  5. 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.
  6. 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről.